จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
รหัสชันสูตร
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนามาตรฐานกลางด้านรหัสชันสูตร สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และสำหรับสถานพยาบาล

ขอบการทำงานและวิธีการทำงาน

1. สรุปรหัสชันสูตร ที่มีการใช้ในต่างประเทศและในประเทศไทย ในด้านโครงสร้างของรหัส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       2. ประชุมระดมสมองภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดประเด็นข้อมูลด้านชันสูตร ที่ควรมีการจัดเก็บในระบบรหัสชันสูตรกลาง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของรหัสชันสูตรกลาง อาทิ เช่น ความสามารถในการใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ ความสามารถในการใช้งานสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ รวมทั้งระดับปฐมภูมิ ความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบรหัสอื่น ๆ ความง่ายในการใช้งาน ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล
       3. สังเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับใช้งานเป็นรหัสชันสูตรกลาง ของระบบรหัสชันสูตรที่มีอยู่ และสรุปจุดแข็งและข้อจำกัดที่มีอยู่ของแต่ละระบบ และเลือกแนวทางการพัฒนามาตรฐานรหัสกลาง ได้แก่ การใช้ระบบรหัสเดิม (รหัสใดรหัสหนึ่ง) การปรับปรุงรหัสเดิม (อาจจะมีการผสมรหัสหลายระบบ) หรือพัฒนารหัสขึ้นมาใหม่ (โดยกำหนดวิธีการจำแนกประเภทที่เหมาะสม)
       4. พัฒนาร่างมาตรฐานรหัสชันสูตรโดยคณะทำงาน และนำเสนอในที่ประชุมภาคีที่เกี่ยวข้อง และการประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานรหัสชันสูตรกลาง        5. ปรับปรุงร่างมาตรฐานรหัสชันสูตรกลาง และจัดทำรหัสชันสูตรกลางฉบับสมบูรณ์ พร้อมคำอธิบายวิธีการจำแนกประเภท รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลรหัสชันสูตรกลาง สำหรับการเผยแพร่
       6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะระบบและกลไกในการบำรุงรักษารหัสชันสูตรกลางที่พัฒนาขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 รหัสมาตรฐานกลางด้านชันสูตร ที่สามารถใช้เชื่อมโยงกับรหัสชันสูตรต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้โดยสามารถนำไปใช้ได้ในสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ
 
ฐานข้อมูลรหัสชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ
 
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
of Thailand
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข