การรับรองคุณภาพโปรแกรมที่ใช้บันทึกคำวินิจฉัยโรค

   

           ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีโครงการรับรองคุณภาพโปรแกรมที่ใช้บันทึกคำวินิจฉัยโรค ในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้บันทึกข้อมูลรายละเอียดการวินิจฉัยโรคและการรักษาผู้ป่วยขึ้นมาหลายโปรแกรมและได้มีการจำหน่าย จ่ายแจก ไปใช้งานในสถานพยาบาลหลายแห่งการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวมักจะดำเนินไปโดยมิได้วิเคราะห์และออกแบบระบบจากมาตรฐาน การบันทึกข้อมูล การวินิจฉัยโรคและการรักษาผู้ป่วย ทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพข้อมูลการวินิจฉัยโรคและการรักษาผู้ป่วยหลายด้าน บางโปรแกรมทำให้เกิดข้อมูล ที่ผิดพลาดขึ้นปริมาณ มากมายในระบบข้อมูลสุขภาพของชาติ จึงควรมีการกำหนดแนวทางการรับรองโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโปรแกรมโดยกระทรวงสาธารณสุขก่อนอนุญาตให้ใช้ โปรแกรมที่ผ่านการรับรองแล้วในสถานพยาบาลได้


มาตรฐานที่ควรกำหนดเพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพโปรแกรมโดยกระทรวงสาธารณสุข
           ควรมีการกำหนดมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล มาตรฐานการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและป้องกันความเป็นส่วนตัวและความลับผู้ป่วย มาตรฐานการส่งออกข้อมูลไปสู่แฟ้มมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข


มาตรฐานการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
              
โปรแกรมจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

  1. ต้องมีหน้าจอและช่องบันทึกข้อมูลให้ครบตามมาตรฐานการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรคและการรักษาที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข เช่น ต้องมีช่องบันทึกคำวินิจฉัยโรค และช่องบันทึกรหัส ICD แยกจากกัน ต้องมีการบันทึกข้อมูลผู้วินิจฉัยโรค ผู้ให้รหัส ผู้บันทึกข้อมูล ฯลฯ
  2. ต้องไม่มีฟังก์ชั่น ตัวช่วย การกำหนดข้อมูลโดยอัตโนมัติ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล เช่น การผูกคำวินิจฉัยกับรหัส ICD การสร้างตัวช่วยให้ค้นหารหัส ICD จากชื่อโรค การลงรหัส ICD โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้คลิกเลือกรายการบางอย่าง ฯลฯ
  3. ต้องไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ลบรายการใดๆที่บันทึกข้อมูลเข้าไประบบแล้ว แต่ให้บันทึกเพิ่มเพื่อแสดงการแก้ไขได้  (ความก้าวหน้าในโครงการนี้จะนำเสนอในโอกาสต่อไป)

เขียนเมื่อ 27/8/2557   


กลับหน้าหลัก


 
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข