แผนผังโครงสร้างกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 5

 

นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 

ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

 

นางสาวณัฐรัตน์ ธนธีรวงษ์
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 5
นางสาวสุวรรณา ด่านเฉลิมนนท์
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 5
นายอนุวัติ  ชำนาญคราด
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 5
     

นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 5


     
     

 Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 5. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข