จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
รหัสสิทธิการรักษาพยาบาล

แจ้งการใช้รหัสสิทธิการรักษาพยาบาล


          

      หนังสือแจ้งเวียนการใช้รหัสสิทธิการรักษาพยาบาล
   
        โครงสร้างรหัสสิทธิการรักษาพยาบาล
   
        ตัวอย่างการใช้งานรหัสสิทธิการรักษาพยาบาล
   
        รหัสสิทธิการรักษาพยาบาล
   
        ตารางรหัสสิทธิการรักษาพยาบาล 4 หลัก

         [19/05/2011]   
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
of Thailand
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข