จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
  ข่าวประชาสัมพันธ์


 •   รายการอัพเดทฐานข้อมูลรหัสที่ใช้ใน 43 แฟ้ม
 •  [เพิ่มเติมรหัสใหม่]   UPDATE
     รหัสผลการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (แฟ้ม Labor)  30 ก.ค. 59

 •  
   
   

  • IOSBanner
  • AndroidBanner
  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  Bureau of Policy and Strategy
  กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ
  กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
  กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข