จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
  ข่าวประชาสัมพันธ์


 •   ข่าวการประชุม / อบรม
 •  การอบรมการให้รหัส ICD-10-TM Simplified version 2017 ในสังกัดสถานพยาบาลภาครัฐ  

   เอกสารสำหรับเขตสุขภาพ NEW
   เอกสารสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด NEW

 •   รายการอัพเดทฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
 •  หนังสือจัดส่งคู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม)
      Version2.2 

   ใบแก้คำผิดคู่มือ (43แฟ้ม) V.2.2 [update 21 มิ.ย. 60] UPDATE
   รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม  UPDATE
 •  แจ้งเพิ่มแฟ้มมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43แฟ้ม) ปี 2560  

   หนังสือแจ้งแพิ่มแฟ้มมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) 
   แฟ้ม DATA_CORRECT และ POLICY  
   การแก้ไขแฟ้มข้อมูลรูปแบบ JSON  
 •  ฐานข้อมูลชื่อโรค 103 กลุ่มโรค  

 •  หนังสือแจ้งเวียน
 •  ขอความร่วมมือเผยแพร่และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนธุรกรรม
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรหัสมาตรฐานที่ประกาศใช้ของกระทรวง
  สาธารณสุข
  NEW
 •  ประกาศแจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ [4 เม.ย. 60] 
 •  ประกาศการใช้งานมาตรฐานรหัสยา 24 หลักและรหัส Lab 
 •  หลักเกณฑ์สรุปแนวทางมาตรฐานการบันทึกข้อมูล คำวินิจฉัยโรค และการส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

 •   มาตรการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 83
 •  Template 83 คุณภาพข้อมูล UPDATE
   Small success UPDATE
   แนวทางการตรวจราชการ 
   แบบรายงานหน่วยบริการ 
   แบบฟอร์มรายงานตรวจราชการ ตก1 

 •   ประชุม Conference ประจำเดือน
 •  หนังสือเชิญประชุม VDO-Conference เดือนสิงหาคม 2560UPDATE
 •  VDO-Conference ประจำเดือน 
 •  รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ส่ง คำสั่งแต่งตั้งทีมคุณภาพ [19 มิ.ย.60]  

 •  
     ข่าวกิจกรรม
  ประชุมการให้รหัส ICD-10-TM Simplified version ในสังกัดสถานพยาบาลภาครัฐ 

  วันที่ 18 กันยายน 2560  
  ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2017 ครั้งที่ 6  

  วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2560  
  ณ รร.เดอะเซส บางแสน จ.ชลบุรี

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2017 (Standard Coding Guidelines, edition 2017) ครั้งที่ 5 

  วันที่ 12 มิถุนายน 2560  
  ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

 •  
   

  • IOSBanner
  • AndroidBanner
  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  Strategy and Planning Division
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
  กลุ่มข้อมูลสข่าวสารสุขภาพ5. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข