จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
รหัสเครื่องมือแพทย
 
วัตถุประสงค์
       เพื่อพัฒนามาตรฐานกลางด้านรหัสเครื่องมือแพทย์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล และสำหรับสถานพยาบาล

กรอบการทำงานและวิธีการทำงาน

       1. สรุปรหัสเครื่องมือแพทย์ ที่มีการใช้ในต่างประเทศและในประเทศไทย ในด้านโครงสร้าง ของรหัส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       2. ประชุมระดมสมองภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดประเด็นข้อมูลด้านเครื่องมือแพทย์ที่ควรมีการจัดเก็บในระบบรหัสเครื่องมือแพทย์กลาง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของรหัสเครื่องมือแพทย์กลาง อาทิ เช่น ความสามารถในการใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ ความสามารถในการใช้งานสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ รวมทั้งระดับปฐมภูมิ ความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบรหัสอื่น ๆ ความง่ายในการใช้งาน ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล
       3. สังเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับใช้งานเป็นรหัสเครื่องมือแพทย์กลาง ของระบบรหัสเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่ และสรุปจุดแข็งและข้อจำกัดที่มีอยู่ของระบบ และเลือกแนวทางการพัฒนามาตรฐานรหัสกลาง ได้แก่ การใช้ระบบรหัสเดิม (รหัสใดรหัสหนึ่ง) การปรับปรุงรหัสเดิม (อาจจะมีการผสมรหัสหลายระบบ) หรือพัฒนารหัสขึ้นมาใหม่ (โดยกำหนดวิธีการจำแนกประเภทที่เหมาะสม)
       4. พัฒนาร่างมาตรฐานรหัสเครื่องมือแพทย์กลาง โดยคณะทำงาน และนำเสนอในที่ประชุมภาคีที่เกี่ยวข้อง และการประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานรหัสเครื่องมือแพทย์กลาง
       5. ปรับปรุงร่างมาตรฐานรหัสเครื่องมือแพทย์กลาง และจัดทำรหัสเครื่องมือแพทย์กลางฉบับสมบูรณ์ พร้อมคำอธิบายวิธีการจำแนกประเภท รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลรหัสเครื่องมือแพทย์กลาง สำหรับการเผยแพร่
       6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะระบบและกลไกในการบำรุงรักษารหัสเครื่องมือแพทย์กลางที่พัฒนาขึ้น


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       รหัสมาตรฐานกลางด้านเครื่องมือแพทย์ ที่สามารถใช้เชื่อมโยงกับรหัสเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้โดยสามารถนำไปใช้ได้ในสถานพยาบาลระดับต่าง

รหัสมาตรฐานด้านเครื่องมือแพทย์  
   
   

คู่มือรหัสเครื่องมือแพทย์

   

ฐานข้อมูลรหัสเครื่องมือแพทย์
[ปรับปรุง 06/10/57]

   
                                  
       
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
of Thailand
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข