จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Update รหัส COVID 19  

 •  ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ...

   ขอแก้ไขรหัส ICD-10  

   ตามองค์การอนามัยโลก ฉบับ 2016

  กรณี แพทย์วินิจฉัย Dyspepsia ให้รหัส R10.1 Dyspepsia NOS ถ้าแพทย์วินิจฉัย Function Dyspepsia หรือ Non-Ulcer Dyspepsia ให้รหัส K30 Function Dyspepsia
 •   ข่าวการประชุม / อบรม

 •  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น Basic ICD-10  

  ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563
  ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

   กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic ICD-10
   หนังสืออบรม Basic ICD-10
   แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม
   แบบฟอร์มการจองห้องพัก


 •  หนังสือแจ้งเวียน
 •  ขอความร่วมมือเผยแพร่และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนธุรกรรม
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรหัสมาตรฐานที่ประกาศใช้ของกระทรวง
  สาธารณสุข

 •  ประกาศแจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ [4 เม.ย. 60] 
 •  ประกาศการใช้งานมาตรฐานรหัสยา 24 หลักและรหัส Lab 
 •  หลักเกณฑ์สรุปแนวทางมาตรฐานการบันทึกข้อมูล คำวินิจฉัยโรค และการส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

 •  
     ข่าวกิจกรรม
  Training of the Trainers on ICD-10 Mortality Coding and Medical Death Certificate  

  16 - 27 September 2019 
  Ministry of Health, PDR Lao

  อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Advance ICD-10 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2019  

  26 - 28 มิถุนายน 2019  
  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพฯ

  อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น Basic ICD -10  

  12 - 14 มิถุนายน 2019  
  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่กรุงเทพฯ

  ICD-10 Training for two Cambodian doctors  

  22 April - 31 May 2019  
  Meeting room 5, 4th floor, Strategy and Planning Division

   
   

  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  Strategy and Planning Division
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.